Társadalmi felelősségvállalás

Állampolgári Nevelési Tábor

Az ELTE Bibó István Szakkollégium alapelvei és céljai között kiemelt helyen áll a társadalmi felelősségvállalás, hogy a szakkollégisták az egyetemről kikerülve, a társadalom iránt felelős értelmiségként tudjanak szerepet vállalni.

Ennek jegyében minden évben – idén tizedik alkalommal – megrendezésre kerül az egyik legsikeresebb és immár hagyománynak számító programunk, az Állampolgári Nevelési Tábor.

A program mögött álló filozófia szerint alapvető állampolgári ismeretek elsajátítását már kisiskolás korban el kell kezdeni, mert csak így válhatnak jogaikkal élni tudó, tudatos jogkövető felnőttekké. Mivel az iskolákban erre nem tudnak kellő hangsúlyt fektetni, ezt hiányt pótolandó született meg az Állampolgári Nevelési Program ötlete, melynek legfőbb célja a részvételi demokrácia alapvető szabályainak játékos és interaktív megismertetése 12-16 éves gyermekekkel.

A program nem előzmények nélküli: az állampolgári ismeretek oktatása a Civitas Egyesülettel folytatott korábbi együttműködés, illetőleg az ELTE-ÁJK- n működő Jogklinika – Street Law Alapítvány által nyújtott szakmai képzés eredményeképpen indulhatott el. A Szakkollégium 2001 tavaszán kezdte el saját Állampolgári Nevelési Programját, ekkor került megrendezésre

az első ötnapos, bentlakásos állampolgári nevelés tréning, mely igen kedvező fogadtatásban részesült, s azóta is minden évben megszervezzük. Eleinte az őri Bibó István Általános Iskola hetedikes és nyolcadikos kisdiákjai vettek részt a programban, 2007-ben először pedig a kiskunhalasi Bibó István Gimnázium azonos korú diákjai is csatlakoztak a kezdeményezéshez.

A tábor komoly előzetes szakmai és szervező munkát igényel a szakkollégisták részéről, kezdve a tábor dologi feltételeinek megteremtésétől a tananyag összeállításáig. A korábbi oktatási tapasztalatok felhasználásával minden évben elkészítjük a megelőző táborok tananyagához képest megújult tematikájú munkafüzetet. A munkafüzetben olyan feladatokat

gyűjtünk össze, amelyekkel a mindennapi életből vett példákon keresztül be tudjuk mutatni a gyerekeknek az alapvető állampolgári jogokat, kötelezettségeket, emberi jogokat. Azt reméljük, hogy a megtanultakat ezentúl nem elvont fogalomként kezelik, hanem felnőttként tudatosan gyakorolni tudják. Az eddigi években a munkafüzet alapvető témái a következők voltak: demokrácia, igazságosság, állampolgárság, általános emberi jogok, s a magyar közjogi rendszer. A 2008-as munkafüzet hozta az eddigiekhez képest a legtöbb újítást. Főbb témakörei: identitás (fogalma, magyarság, európaiság, globalizáció), közjogi rendszerünk (demokrácia-diktatúra, államszervezet, civilszféra), emberi jogok és tolerancia, környezettudatosság, pénzügyi alapismeretek.

A tananyag a legalapvetőbb ismereteket mutatja be játékos formában, szituációk, példák segítségével, cselekvés-orientáltan. Így sikerül közelebb hozni a gyerekekhez ezt a számukra száraznak és nehezen érthetőnek tűnő témát. Lényegesnek tartjuk, hogy a kiscsoportos foglalkozás lehetőségeit kihasználva minden gyermeknek lehetőséget adjunk a szereplésre, valamint egymás véleményét meghallgatva sok tapasztalatot nyernek.

A szakmai munka mellett hangsúlyt fektetünk a közösségformálásra is, így nem hiányozhatnak a közös focimeccsek, esti beszélgetések sem.

Az ismeretellenőrző teszt megírását követő, az ötnapos programot lezáró tábortűz és vetélkedő során a gyerekekkel folytatott beszélgetések évről-évre meggyőznek bennünket

arról, hogy számukra is óriási és maradandó élményt jelent a tábor, és nemcsak a szabadidős programokat, hanem a tanórákat is érdekesnek, érthetőnek és hasznosnak találják. Úgy gondoljuk, hogy a lelkesedés – mind a „kis és nagy” bibósokban mind pedig a kísérő tanárokban – garanciát nyújt arra, hogy a program eredményei ne csak a tábort lezáró tesztekben, hanem a gyerekek későbbi iskolai eredményeiben, gondolkodásában is megmutatkozzanak.

A program sikerének azt tekinthetjük majd, ha hosszútávon sikerül hozzájárulnunk ahhoz, hogy a résztvevő diákok továbbtanuljanak, s felnőttként felelősséget vállaljanak szűkebb és tágabb környezetük sorsáért. Amikor részeseivé válnak egy ilyen programnak, akkor az itteni tapasztalataikból kialakulhat egy társadalmi részvételi spirál, s szocializációjuk teljes folyamatát meghatározza a részvétel és a felelősségvállalás gondolata. Célunk a fiatal korosztályok felelős, döntéseiben céltudatos, a társadalom aktív és hasznos állampolgárává válásának elősegítése, hozzájárulva ezzel a régió ifjúság-megtartó erejének növeléséhez.

 A programról bővebben a következő oldalon tájékozódhat: http://bibotabor.elte.hu/

Tehetségpont

A Bibó István Szakkollégium 2010-ben nyerte el a Tehetségpont címet. A Tehetségpontok abban segítenek, hogy az érdeklődő fiatalok hatékony segítséget kapjanak tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához, minél teljesebb és minél személyesebb információhoz jussanak a különböző tehetséggondozó lehetőségekről. A Tehetségpontok elsődleges funkciója a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak. A Tehetségpontok összegyűjtik és tematizálva ajánlják fel az ország és a határon túli térség minden tehetséggondozással foglalkozó szervezetének a szolgáltatásait.

Környezettudatos szakkollégium

A szakkollégium közössége fontosnak tartja környezete megóvását, az ember és a környezet összhangját. Ezen elvekre alapozva a szakkollégiumban 2009-ben meghirdettük a szelektív hulladékgyűjtési programot, aminek keretében szelektív hulladékgyűjtők elhelyezésére került sor a folyosókon és a közösségi helyiségekben. Így külön tudjuk gyűjteni a papír, a fém és a műanyag hulladékot.

Ugyancsak a környezetre való nagyobb odafigyelés igénye merült fel akkor is, amikor a szakkollégisták kibővítették az Állampolgári Nevelési Tábor tananyagát egy, a környezetvédelemről szóló fejezettel. Így a soron következő táborban már a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat, játékokat oldottak meg a diákok, a témában készült rajzaikat pedig a szakkollégium folyosóján helyeztük el.

A környezetre való nagyobb odafigyelés azonban nem korlátozódik a szakkollégium falain belülre. 2009 tavaszán a Feneketlen-tavi Horgászok Egyesületét megsegítve, a szakkollégisták egy lelkes csoportja tavaszi nagytakarítást, szemétszedést rendezett, megszépítve ezzel a kerület egyik leglátogatottabb parkját.