Beszámolók

ntp_72_rgb

Az ELTE Bibó István Szakkollégium a 2015/16-os tanévben a következő programok megvalósításához kapott pénzügyi támogatás a Nemzeti Tehetség Programtól:

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata (oktató: dr. Karsai Dániel, ügyvéd)
A kurzus során a hallgatók komplex ismereteket szerezhetnek az Emberi Jogok Európai Bíróságának strasbourgi gyakorlatáról. A kurzus két részből állt: először az EJEB eljárási szabályainak áttekintését adta, majd az anyagi jogi joggyakorlat áttekintése következett. A résztvevők hétről hétre önállóan készítettek előre először beadványokat, majd kormányálláspontokat, végül pedig ítéleteket. Ezáltal az alapjogi érvkészletek széles tárházát sajátították el a hallgatók. Az EJEB gyakorlatának ismerete egyre nagyobb jelentőséggel bír, hiszen az Alkotmánybíróság határozataiban is egyre nagyobb hangsúllyal jelennek meg strasbourgi jogelvek.

Racionális választás elmélete (oktató: Patkós Veronika, tudományos segédmunkatárs az MTA TK Politikatudományi Intézetében)
Politológus hallgatóink számára az egyetemi tantervből sajnálatos módon kimaradó témáról szóló hiánypótló kurzus. A kurzuson a téma nemzetközi szakirodalmának segítségével a politikatudomány mind elméleti, mind gyakorlati jelentőségű elméletével ismerkedhettek meg a hallgatók. Az eredetileg közgazdaságtanban kidolgozott elmélet arra keresi a választ, hogy döntési szituációkban a fogyasztók mi alapján hozzák meg döntéseiket. Ezen elméleti módszertant interdiszciplinárisan alkalmazva a politikatudomány is értékes új információkhoz juthat a pártpreferenciák, választási eredmények megértésében. A kurzuson részt vevők ezen kérdéseket járták körbe.

Nemzetközi bűnüldözés, bűnmegelőzés (oktató: Dr. Inzelt Éva, egyetemi tanársegéd, ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék)
Elsősorban white-collar bűnözési elméletekkel foglalkozott a kurzus, ezek jellemzőivel, morfológiájával. Ezen bűncselekménytípusok és az ellenük való fellépés az európai integráció kibővítésével és a szabadság, biztonság és jog térségének kialakításával jutottak egyre nagyobb hnagsúlyhoz (l. legfrissebben a 2016/794. EU rendeletet). Ezen bűncselekménycsoport profilaxisát is részletezte a kurzus: a nemzetközi, határokon átnyúló, szervezett bűnözéssel szemben fellépő bűnüldöző szervek (Europol, Interpol, Olaf) felépítésével, működésével, funkcióival foglalkozott. Elsősorban büntetőjogi, kriminológiai érdeklődésű hallgatóink számára nyújtott új ismereteket.

Alkotmányjogi jogesetmegoldó (oktató: dr. Lápossy Attila, az ELTE ÁJK tanársegédje és az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának főosztályvezető-helyettese)
A kurzus során közjogban jártas hallgatóink gyakorlati problémák feldolgozása során mélyíthették el a tudásukat az alkotmányjog egyes részterületein. A kéthetente megrendezésre kerülő kurzusra a hallgatók önállóan készítették el jogesetmegoldásaikat, amelyeket aztán közösen elemeztek. Az órákon érintett témák: parlamenti jog (az Országgyűlésről szóló törvény és a Határozati Házszabály), választási jog és népszavazások (lebonyolítás, jogorvoslat), közjogi tisztségek, igazságszolgáltatási rendszerek, alkotmánybíráskodás és az Alkotmánybíróság hatáskörei.

Közigazgatási jogi jogesetmegoldó (oktató: dr. Fazekas János, az ELTE ÁJK adjunktusa)
A közigazgatási eljárásjog rejtelmeibe kalauzolta szakkollégistáinkat ezen jogesetmegoldó kurzus, amely tökéletes kiegészítést nyújtott az egyetemi közigazgatási jogi tanulmányokhoz. A hallgatók óráról-órára készítették el komplex jogesetek megoldásait. A kurzus célja a közigazgatási hatósági eljárások gyakorlatorientált, valós problémákon történő bemutatása, különös hangsúlyt fektetve az aktustan alapos elsajátítására.

Német nyelv jogászoknak (oktató: Horváth György Vencelné Kántor Mária, németnyelv-tanár)
A Szakkollégiumban lehetőség nyílt a jogi német nyelv tanulására is, kiegészülve általános német nyelvi készségfejlesztéssel. A német nyelv tudása elengedhetetlen a jogászi pályára készülőknek, mind az elméleti, mind a gyakorlati munka során. A kurzuson nyelvtani alapozás és lexikafejlesztés zajlott, a jogi szaknyelv hatékony elsajátítására optimalizálva.

A támogatást ezúton is köszönjük!


A Nemzeti Tehetség Program „A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása” című pályázatán nyertes NTP-SZKOLL-13-0053 számon nyilvántartásba vett pályázatunkkal kapcsolatos projektek beszámolója

I.             A pályázatban megfogalmazott célok megvalósulása

Az ELTE Bibó István Szakkollégium alappillérei a szakmaiság, társadalmi felelősségvállalás és közösségiség, melyek jegyében a szakkollégiumi tehetséggondozó munka folyik.

Ahogy azt pályázatunkban is megfogalmaztuk, a Szakkollégium egyik alapvető célja a szakmaiság alapelvét szem előtt tartva olyan széles látókörrel és biztos tudással rendelkező jogász és politológus hallgatók nevelése, akik a naprakész szakmai ismereteiket a gyakorlatban is képesek érvényesíteni. A megszerzett tudás birtokában a végzett szakkollégisták a többi pályakezdővel összehasonlítva magasabb szintű munkát képesek végezni bármely jogterületen. A szakkollégium a tehetséggondozás során különös figyelmet fordít arra, hogy az egyetemi képzés mellett kiegészítő és hiánypótló ismeretekkel gazdagítsa a hallgatókat. A képzés alapja és lényege így az, hogy az egyetemen megszerzett elméleti ismereteket gyakorlati tudással egészítse ki, valamint, hogy a klasszikus jogterületek mellet a dinamikusan fejlődő fiatal jogterületek is szerepet kapjanak.

A programból finanszírozottakon kívül a Szakkollégium keretében számos más kurzus is megszervezésre került, a félévben összesen 10 kurzust és 2 nyelvkurzust indítottunk, amelyekre a szakkollégisták szabadon jelentkezhetnek.

A szakmai cél tekintetében a pályázati forrás szempontjából az ebből finanszírozott három kurzus bírt jelentőséggel. A Dr. Inzelt Éva és Hack Péter által tartott, Critical Criminal Justice című angol nyelvű büntetőjogi kurzuson a hallgatók megvitattak több, a büntető tudományok területén aktuálisnak számító, az egyetemi tananyagon túlmutató kérdést. Az Sz. Bíró Zoltán által tartott kurzus Oroszország és Ukrajna átalakulásának történetéről aktuális politikai, gazdasági és biztonságpolitikai kérdéseket tárt fel a résztvevők előtt. A szaknyelvi kurzusokkal a hallgatók nyelvi ismereteit fejlesztettük, így juttatva őket az értelmiségivé váláshoz és a munkaerő-piaci elhelyezkedéshez is fontos „plusz” tudáshoz.

A szakmai cél mellett a Szakkollégium és a szakkollégisták társadalmi felelősségvállalása keretében idén –immár 14. alkalommal –  is megrendeztük az Állampolgári Nevelési Tábort, melynek célja, hogy általános iskolás diákokkal ismertessük meg az alapvető állampolgári és emberi jogokat. Meggyőződésünk, hogy a későbbiekben a táborban szerzett tapasztalatok és ismeretek segítenek, hogy a diákok az eltérő társadalmi, kulturális közegből érkezők felé nyitottan és elfogadóan közelítsenek, valamint a táborban a mindennapi életben használható „gyakorlatias” ismeretekre is szert tesznek, pl. a pénzügyek vagy a politikai részvétel területén.

II.  A tehetséggondozó program célcsoportra gyakorolt hatása

A szakkollégiumi tehetséggondozó program keretében szervezett kurzusok segítségével a hallgatók az egyetemi képzésen túlmutató, a jogászképzésben nem vagy nem kellő mélységben kifejtett jogterületeken is jártasságot szereznek, illetve az egyetemi képzésben hangsúlyos területeken a nem szakkollégista hallgatóknál szélesebb körű és elmélyültebb ismeretekre tesznek szert.

A TDK-dolgozatok írásával a szakkollégisták megismerkednek a tudományos kutatómunka módszereivel, szabályaival, illetve egy-egy ilyen dolgozat lehetőséget teremt az OTDK-n való indulásra, egy szakdolgozat vagy egyes esetekben akár egy tudományos munka, tudományos karrier kiindulópontja lehet.

A szaknyelvi kurzusok egyrészt növelik a szakkollégisták esélyeit a munkaerő-piacon való minél jobb elhelyezkedésben, mivel számos diplomás munkahely megszerzéséhez szükség van legalább egy, esetleg két nyelv ismeretére, de ma Magyarországon az idegennyelv-tudás elterjedtsége és szintje sajnos meglehetősen alacsony. Következésképp, a nyelvtudásuk fejlesztésével a szakkollégistákat munkaerő-piaci előnyhöz is juttatja a szakkollégiumi képzés. Emellett a nyelvtudás a széles körű műveltséghez, az értelmiségi léthez is elengedhetetlen. Utóbbi azért fontos, mivel a Szakkollégium deklarált célja felelős értelmiségiek képzése is.

Az Állampolgári Nevelési Tábor két fő csoportra is hatást gyakorol. Az egyik csoport a táborban részt vevő, 13-14 éves diákok csoportja, akik közül sokan hátrányos helyzetűek, másik csoport a tábort megszervező és lebonyolító szakkollégisták csoportja. A táborban részt vevő diákok könnyen érthető, játékos formában, példákkal illusztrálva ismerkedhetnek meg az alapvető állampolgári jogokkal, az emberi jogokkal, a külpolitikával és a társadalmi lét egyéb fontos kérdéseivel (így például környezetvédelem, pénzügyi alapismeretek, identitás, tolerancia). A program lényege, hogy az iskolások játszva sajátítsák el azokat az ismereteket, melyek lehetővé teszik öntudatos, tájékozott, toleráns és szociálisan érzékeny állampolgárrá válásukat, már ebben a korban elindítva őket ezen az úton.

Eközben a kisdiákok mellett az egyetemisták maguk is fejlődnek, mind szakmailag, mind szociális érzékenységben. Türelemre, toleranciára, szemléletes és közérthető előadásmódra van szükség az eredményes oktatáshoz; ebben léphetnek előre az aktívan bekapcsolódó hallgatók. Olyan konfliktusokkal kerülnek szembe és kell őket feloldaniuk, amelyeket egyébként nem feltétlenül tapasztalhatnának meg. Emellett a tábor szervezése során szervezési, pénzügyi tapasztalatra is szert tesz a szakkollégisták egy nagyobb csoportja (a szervezők), amely az életben könnyen hasznosítható tapasztalat.

III.          A pályázati program keretében elért eredmények értékelése

A pályázati program keretében megvalósítottunk egy szakmai, jogi kurzust, két nyelvkurzust és jelentős részben fedeztük belőle a 14. Állampolgári Nevelési Tábor megvalósítását.

Az angol nyelvű büntetőjogi kurzushoz hasonló kurzusok alapvetően hiányoznak az egyetemi képzésből. Az egyetemen a tananyag a jogszabályok elemzésére, a magyar bírói gyakorlatra épül, az elméletibb, akár vitatott kérdések, mint pl. el nem évülő bűncselekmények kérdése, téves ítéletek, halálbüntetés, stb. az egyetemi tananyagban (a halálbüntetést kivéve) csak említés szintjén, a témát súrolva, nem pedig mélységükben szerepelnek. Komoly eredménynek tekinthető, hogy a Szakkollégium hallgatói ezekben a tudományos kérdésekben is elmélyültebb ismereteket szerezhettek, a téma egyik szaktekintélyétől, ráadásul az órák angol nyelve egyéb készségeiket is fejlesztette.

A szaknyelvi kurzusok a szakkollégiumi képzés fontos elemei, mivel ahhoz, hogy az egyetemi képzettségnél magasabb tudással és jobb munkaerő-piaci lehetőségekkel rendelkező frissdiplomásokat képezzünk, a magas szintű nyelvtudás elengedhetetlen. Nehézség azonban, hogy a nyelvi képzések viszonylag drágák. Ezért fontos eredmény, hogy a Szakkollégiumban a pályázati program segítségével két nyelvből is indíthattunk szaknyelvi kurzust, amelyet a hallgatók, akár a Szakkollégium bármely óráját, ingyen vehettek igénybe, szemben az ELTE számos és a nyelviskolák minden képzésével, amelyek térítés ellenében vehetők igénybe.

A 14. Állampolgári Nevelési Tábor pályázati forrásból történő részbeni finanszírozásának eredménye, hogy idén is a korábbi évekhez hasonló színvonalon tudtuk megrendezni a Szakkollégium társadalmi felelősségvállalás pillérének legfontosabb elemét. A táborban 50 újabb kisdiákot ismertettünk meg azzal, hogy mire és miért jó a demokrácia, milyen lehetőségeik vannak az őket érintő döntések befolyásolására, bevezettük őket a pénzügyek rejtelmeibe, stb. A tábor ebből a szempontból egyedülálló az országban, mivel máshol nem folyik hasonló képzés a 13-14 éves korosztály számára.

A Nemzeti Tehetség Program „A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása” című pályázatán nyertes NTP-SZKOLL-14-0023 számon nyilvántartásba vett pályázatunkkal kapcsolatos projektek beszámolója:

Az ELTE Bibó István Szakkollégium alappillérei a szakmaiság, társadalmi felelősségvállalás és közösségiség, melyek jegyében a szakkollégiumi tehetséggondozó munka folyik.

A szakmai cél tekintetében a pályázati forrásból finanszíroztuk az alábbi kurzusokat: a FontanusKözpont Okzatási és Szolgáltató Kft-vel együttműködésben megvalósított „Tárgyalástechnika” kurzust; a Dr. Kecső Gábor által tartott „Államháztartási jog és adójog” című kurzust, a Dr. Sebők Miklós által tartott „Összehasonlító politikai gazdaságtan” valamint „A szöveg, mint adat. Bevezetés a kvalitatív adatok elemzésébe” című kurzusok.

Szintén a pályázati támogatásból került kiadásra a Szakkollégiumunk munkáját bemutató brosúra, a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián résztvevő hallgatóink dolgozatait tartalmazó a „Tudományos Diákköri Dolgozatok 2015” című kötet valamint választójogi kutatócsoportunk kutatási eredményeit tartalmazó „Országgyűlési választások 2014” kötet.

A pályázatból megvalósult tárgyi eszköz beszerzések a szakkollégium kurzusaihoz szükséges infrastruktúrát biztosítják.

A projekt támogatói a Nemzeti Tehetség Programban

emmi_logo

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

emet_logo_szines

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program389/